ไชยยงค์ รัตนวัน.

แนวทางประเทศไทย : ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี การต่อสู้เอาชนะภัยความมั่นคงของชาติ / ไชยยงค์ รัตนวัน. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สมานฉันท์, 2551. - 175 หน้า : ภาพประกอบ.

9789740670278


ประชาธิปไตย -- ไทย.
ลัทธิคอมมิวนิสต์ -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1745 / .ช94

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544