วนิดา แสงสารพันธ์.

หลักกฎหมายสื่อสารมวลชน = Principle of law : mass media laws / Principle of law : mass media laws วนิดา แสงสารพันธ์. - พิมพ์ครั้งที่ 3, ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551. - 251 หน้า.

9789742886240


สื่อมวลชน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สื่อมวลชน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

PN4748 / .ว363 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544