มานวิภา อินทรทัต.

ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. -- : ผลการศึกษาการปรับปรุงวิธีการงบประมาณของไทยและการเปรียบเทียบวิธีการงบประมาณกับต่างประเทศ / โดย มานวิภา อินทรทัต, โชติชัย เจริญงาม, ประวิช สุขุม. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2546. - 66 หน้า : ภาพประกอบ. - เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณากฎหมายของสมาชิกรัฐสภา ; เล่มที่ 11 .

9744490683


งบประมาณ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
วิธีการงบประมาณ -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณี.

KPT3528.ก46 / ม635

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544