สรุปสาระสำคัญอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 = United Nation Convention against Corruption UNCAC : ฉบับผู้บริหาร / สำนักการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : สำนัก, 2551. - 78, 43 หน้า.

แปลจาก: United Nations Convention Against Corruption. มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (ค.ศ. 2003)
United Nations Convention Against Corruption (2003 October 31)


การทุจริต -- การป้องกัน -- ความร่วมมือระหว่างประเทศ.
การติดสินบน -- การป้องกัน -- ความร่วมมือระหว่างประเทศ.
การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- การป้องกัน -- ความร่วมมือระหว่างประเทศ.
Corruption -- Prevention -- International cooperation.
Bribery -- Prevention -- International cooperation.
Misconduct in office -- Prevention -- International cooperation.

K5261.ก42003 / ส47

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544