ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 : ประกอบด้วย กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้อง / จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2544. - 59 หน้า.


การจัดสรรที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3057 / .ข526

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544