ดิเรก บวรสกุลเจริญ.

การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีกฎหมายมลพิษทางน้ำ / Enforcement of the environmental act : a case study of the water pollution act ดิเรก บวรสกุลเจริญ. - [กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2550. - 7, 94 แผ่น : ภาพประกอบ.

ภาคนิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม.


มลพิษทางน้ำ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
การบังคับใช้กฎหมาย -- ไทย.

KPT3131 / .ด64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544