สมภพ มานะรังสรรค์.

รายงานการวิจัยเรื่อง อุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศไทย โดย สมภพ มานะรังสรรค์ และ กนกศักดิ์ แก้วเทพ. - กรุงเทพฯ, สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. - 2, 202 หน้า. ภาพประกอบ.


อุตสาหกรรมน้ำตาล -- ไทย.
อุตสาหกรรมอ้อย.

HD9116.ท92 / ส43

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)