เลดี สย่าด่อ มหาเถระ, ค.ศ. 1846-1923.

โอกาสทรงค่าแห่งชีวิต / โดย แลดี สยาดอ ; แปล [โดย] มณฑาทิพย์ คุณวัฒนา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์ บุญศิริการพิมพ์, 2550. - 104 หน้า.

แปลจากฉบับภาษาอังกฤษ: Life's opportunities. เป็นบทนำของหนังสือ: Bodhipakkhiya dipani. พร้อมด้วยต้นฉบับภาษาอังกฤษ.

9789747662337


การรู้แจ้ง (พุทธศาสนา) -- ปัจจัย.
การเข้าฌาน -- พุทธศาสนา.
Enlightenment (Buddhism) -- Requisites.
Meditation -- Buddhism.

BQ4399 / .ล736

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544