พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536.

สรรนิพนธ์พุทธทาสว่าด้วยวิถีประชาธิปไตยและหัวใจเศรษฐกิจพอเพียง / รวบรวมและเรียบเรียงโดย กวีวงศ์. - พิมพ์ครั้งแรก. - [กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการฝ่ายพุทธทาสศึกษา คณะอำนวยการจัดงาน 100 ปี พุทธทาสภิกขุ, 2550 [2007] - 592 หน้า.

9789744098917


พุทธศาสนากับการเมือง.
พุทธศาสนา -- แง่เศรษฐกิจ.
เศรษฐกิจพอเพียง.

BQ4570.ก55 / พ3657 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544