บูร์ดิเยอ, ปิแยร์, ค.ศ. 1930-2002.

เศรษฐกิจของทรัพย์สินเชิงสัญลักษณ์ / ปิแยร์ บูร์ดิเยอ ; ชนิดา เสงี่ยมไพศาลสุข แปล ; นพพร ประชากุล บรรณาธิการแปล. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2550 [2007] - 121 หน้า.

แปลจาก: Raisons pratiques : sur la theorie de l'action, chapitre 6.

9789748388625


สังคมวิทยา -- ปรัชญา.

HM606 / .บ745 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544