แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย = The Thai legal history / Thai legal history แสวง บุญเฉลิมวิภาส. - พิมพ์ครั้งที่ 7, ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551. - 308 หน้า : ภาพประกอบ.

9789742886257


กฎหมาย -- ไทย -- ประวัติ.

KPT120 / .ส85 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544