วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2495-

โครงการพัฒนาข้อเสนอและแนวทางปฏิบัติเพื่อการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสำหรับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองดูแลคนพิการ : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ และคณะ. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)


การหักลดหย่อนภาษีเงินได้ -- ไทย.

KPT3579 / .ว657

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544