ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง / [รวบรวมโดย] ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์. - พิมพ์ครั้งที่ 21, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551. - 672 หน้า.

รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 22 2551.

9789742886363 9789742886790 (2551)


กฎหมายอาญา -- ไทย.

KPT3800 / .ป43 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544