กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ.

การจัดการความเสี่ยงและตราสารอนุพันธ์เบื้องต้น = Fundamental of risk management and derivatives / Fundamental of risk management and derivatives กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้แต่ง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า จำกัด, 2008 [2551] - vi, 174 หน้า : ภาพประกอบ.

9789747513332


การบริหารความเสี่ยง.
ตราสารอนุพันธ์.

HD61 / .ก673

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544