ธรรมศาสตรปกรณ : จาด้วยแบ่งคัวตระกูล ผัวเมียพ่อแม่ลูก : กฎหมายโบราณล้านนาว่าด้วยครอบครัวและมรดก ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2551. - 188 หน้า : ภาพประกอบ.

9789749588925


กฎหมายครอบครัว -- ไทย.
มรดกและการรับมรดก -- ไทย.

KPT540 / .ธ44

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544