แก้วตา โอภาสศิริวิทย์.

การรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 : กรณีศึกษาพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร = [Perception and knowledgement of people about the election of the member of the Assembly of the People's Representatives on the 23 December 2007 : case study in Bangkok Metropolitan Administration, Election Voting Area 1] / Perception and knowledgement of people about the election of the member of the Assembly of the People's Representatives on the 23 December 2007 : case study in Bangkok Metropolitan Administration, Election Voting Area 1 โดย แก้วตา โอภาสศิริวิทย์. - [กรุงเทพฯ] : คณะ์รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551. - 8, 218 แผ่น : ภาพประกอบ.

ภาคนิพนธ์์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารจัดการสาธารณะ.


การเลือกตั้ง -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- มติมหาชน.
การเลือกตั้ง -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง.

JQ1749.ก5 / ก853

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544