นันทวุฒิ พิพัฒน์เสรีธรรม.

การแสวงหากำไรของธุรกิจกับระบบทุนนิยมอุปถัมภ์ในประเทศไทย : กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจตระกูลชินวัตร / นันทวุฒิ พิพัฒน์เสรีธรรม. - [กรุงเทพฯ] : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550. - 99 หน้า : ภาพประกอบ. - เอกสารวิชาการ ; หมายเลข 805 . - เอกสารวิชาการ (โครงการเมธีวิจัยอาวุโส) ; หมายเลข 805. .

โครงการวิจัยเรื่อง Thaksinomics.


ชินวัตร (นาม)


ทุนนิยม -- ไทย.
การทุจริตทางการเมือง -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย.


ไทย -- นโยบายเศรษฐกิจ -- 2544-2549.

HC445.ฮ9น6 / น63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544