สรุปผลที่สำคัญการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ... (สถานประกอบการ) / สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, [2548?]- - เล่ม : ภาพสีประกอบ. - รายปี - 2547-

ปี 2552 ใช้ชื่อ: สรุปผลที่สำคัญการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ.


หน่วยงานทางธุรกิจ -- เทคโนโลยีสารสนเทศ -- ไทย -- วารสาร.
หน่วยงานทางธุรกิจ -- ไทย -- ระบบสื่อสาร -- วารสาร.
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- ไทย -- วารสาร.
อินเตอร์เน็ต -- ไทย -- วารสาร.

HC445.ฮ9ท72 / ส472

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544