ประทีป กีรติเรขา.

การกำกับดูแลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 = [Supervision of local administration organization, according to Local Personnel Administration Regulation Act B.E. 2542] / Supervision of local administration organization, according to Local Personnel Administration Regulation Act B.E. 2542 โดย ประทีป กีรติเรขา. - [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2551. - ก-ค, 96 แผ่น.

งานเอกสารวิชาการส่วนบุคคล หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 11.


การปกครองท้องถิ่น -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT2920 / .ป462 2551

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)