พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, 2528-

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป : เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ / พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา, อนุวัฒน์ บุญนันท์. - พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2551. - 307 หน้า.

9789742886578


กฎหมาย -- ไทย.
กฎหมาย -- ไทย -- คำถามและแบบฝึกหัด.

KPT68 / .พ445 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544