จำปี โสตถิพันธุ์.

คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา / ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์. - พิมพ์ครั้งที่ 13, ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2551. - 552 หน้า : ภาพประกอบ.

9789742886653


นิติกรรม -- ไทย.
สัญญา -- ไทย.

KPT504 / .จ65 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544