รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ / สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ. - นนทบุรี : สถาบัน, 2551-2553. - เล่ม : ภาพประกอบ. - รายปี - 2549-2552.


นโยบายของรัฐ -- ไทย -- มติมหาชน.
สาธารณูปโภค -- ไทย -- มติมหาชน.
ส่วนราชการ -- ไทย -- มติมหาชน.

JQ1745.ก55น4 / ร644

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544