กุลวดี วุฒิกุล.

บริการทางการแพทย์ตามกฎหมายประกันสังคม = Medical service under social security law / Medical service under social security law โดย กุลวดี วุฒิกุล. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551. - 9, 173 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


ประกันภัยค่ารักษาพยาบาล.
ประกันภัยค่ารักษาพยาบาล -- ไทย.
ประกันสังคม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ประกันสังคม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

K1220 / .ก974

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544