อิงอร สุพันธุ์วณิช.

รัก ทุกข์ สุข โศก ในงานวรรณกรรมไทย : ภาพสะท้อนสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน / อิงอร สุพันธุ์วณิช. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : บริษัทสร้างสรรค์บุ๊คส์ จำกัด, 2551. - 15, 239 หน้า. - ชุดวรรณกรรมวิจารณ์ .

9789743415715


วรรณกรรมไทย -- ประวัติและวิจารณ์.
วรรณกรรมกับสังคม -- ไทย.

PL4200.5 / .อ646

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544