นิยม รัฐอมฤต.

สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ / นิยม รัฐอมฤต ; บรรณาธิการ ถวิลวดี บุรีกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2550. - xxv, 119 หน้า.

9744493410


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1745 / .น65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544