พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, 2484-

กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช. - พิมพ์ครั้งที่ 15, ฉบับแก้ไขปรับปรุง. - กรุงเทพฯ : หจก. บ้านหนังสือโกสินทร์, 2551. - 455 หน้า.

9789748448312


สื่อมวลชน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
จรรยาบรรณทางวารสารศาสตร์ -- ไทย.

PN4748 / .พ62 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544