อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.

คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ การรับขนของทางทะเล และการประกันภัยทางทะเล โดย อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ. - พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2551. - 394 หน้า.

9748042510 9789748042510


สัญญาทางการค้าระหว่างประเทศ.
การรับขนสินค้า (กฎหมาย)
ประกันภัยทางทะเล.

K1150 / .อ443 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544