ดลยา เทียนทอง, 2514-

พื้นที่พัฒนาร่วม : ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน = Joint development areas : Thailand and her neighboring countries / ดลยา เทียนทอง เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2551. - 40 หน้า : แผนที่. - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 49 .


ไทย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- มาเลเซีย.
ไทย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- พม่า
ไทย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- ลาว.
ไทย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- กัมพูชา.
ไทย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- เวียดนาม.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544