ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายภาษีอากร / โดย ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม. - พิมพ์ครั้งที่ 5, (แก้ไขเพิ่มเติม). - [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณทิตยสภา, 2551. - 725 หน้า : ภาพประกอบ.

9748042502 9789748042503


ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3550 / .ช643 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544