อรทัย แสนบุตร.

คณะกรรมาธิการ / จัดทำโดย กลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ; ข้อมูล อรทัย แสนบุตร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2551. - 64 หน้า : ภาพสีประกอบ.


ไทย. รัฐสภา. สภาผู้แทนราษฎร.
ไทย. รัฐสภา. วุฒิสภา.


ผู้ตรากฎหมาย -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544