ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493-

กฎหมายลักษณะครอบครัว. - พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไข. - กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530. - 231 หน้า.


กฎหมายครอบครัว -- ไทย.
การสมรส.
การหย่า.

HF1382.6.ค4 / พ95 2530

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544