สิงห์ทอง บัวชุม, 2505-

คำอธิบายกฎหมายปกครอง / โดย สิงห์ทอง บัวชุม. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด, 2551. - 442 หน้า : ภาพประกอบ.

9789743571855


กฎหมายปกครอง -- ไทย.

KPT2720 / .ส625

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544