ทองเปลว ชลภูมิ, 2455-2492.

หลักเสถสาสตร. - พระนคร, มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2487. - 4 เล่ม.

เล่ม 1 ประดิษฐกรรม.- เล่ม 2 ปริวัตกรรม.- เล่ม 3 วิภาคกรรม.- เล่ม 4 โภคยกรรม.


เศรษฐศาสตร์.

HB180 / .ท52

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544