ดารกา วรรณวนิช.

คู่มือการเขียนร้อยกรองสำหรับทุกโอกาส / ดารกา วรรณวนิช เรียบเรียง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : อุทยานความรู้, 2551. - 167 หน้า.

9789741618224


การแต่งคำประพันธ์.

PL4177 / .ด64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544