คู่มือบริหารโครงการวิจัย / สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สถาบัน, 2547. - 45 หน้า.


วิจัย -- ไทย -- การจัดการ.
การบริหารโครงการ -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544