กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต.

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน (กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย) = Thai administration law / กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย Thai administration law กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : สมาธรรม, 2551. - 390 หน้า : ภาพประกอบ.

9743602602


กฎหมายปกครอง -- ไทย.

KPT2720 / .ก633

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544