จริยา ปันทวังกูร, 2509-

การเขียนบทโฆษณา = [Copy writing] / Copy writing จริยา ปันทวังกูร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. - 317 หน้า : ภาพประกอบ.

9789740322559


ข้อความโฆษณา.

HF5825 / .จ44

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544