พินิจ ทิพย์มณี.

หลักกฎหมายธุรกิจ / พินิจ ทิพย์มณี. - พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551. - 391 หน้า.

9789742887117


กฎหมายธุรกิจ -- ไทย.

KPT920 / .พ674 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544