แท่นอาทิตย์ เจาะชีวิตติดก๊าซ [วีดิทัศน์] / อำนวยการผลิต ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, 2551. - 1 ซีดี-รอม : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว. - กบนอกกะลา .

ข้อมูล ดวงธิดา นครสันติภาพ ; สร้างสรรค์รายการ เรวัฒน์ ชมภูชนะ ... [และคนอื่น ๆ] ; ตัดต่อ องอาจ หาญชนะวงษ์ ; ถ่ายภาพ ธนิต นฤพนธ์จิรกุล, ต่อศักดิ์ อินทกูล ; ควบคุมและดูแลการผลิต ภัทราพร สังข์พวงทอง. ข้อมูล ดวงธิดา นครสันติภาพ ; สร้างสรรค์รายการ เรวัฒน์ ชมภูชนะ ... [และคนอื่น ๆ] ; ตัดต่อ องอาจ หาญชนะวงษ์ ; ถ่ายภาพ ธนิต นฤพนธ์จิรกุล, ต่อศักดิ์ อินทกูล ; ควบคุมและดูแลการผลิต ภัทราพร สังข์พวงทอง.

พิธีกรรายการ ประสาน อิงคนันท์ ; พิธีกรสนาม ดวงธิดา นครสันติภาพ, นเรศ หาญพันธ์พงษ์.


ก๊าซธรรมชาติ -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544