ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2487-2561.

มุมมองนักวิชาการต่อการเมืองในปัจจุบัน [วีดิทัศน์] / ผู้ร่วมเสวนา ชัยอนันต์ สมุทวณิช, สังศิต พิริยะรังสรรค์, สมชัย ศรีสุทธิยากร ; ผู้ดำเนินการเสวนา วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ ; [จัดโดย] สถาบันสหสวรรษ สถาบันวิถีทรรศน์ ศูนย์วิจัยธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. - [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2549. - 2 ซีดี-รอม ใน 1 ตลับ : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว. - เสวนาประชาชน ชุด นายกทักษิณคือปัญหาของแผ่นดิน .

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549 ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค.


การทุจริตทางการเมือง -- ไทย.
การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2544-2548.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544