วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงกับการเปลี่ยนแปลง / โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - เชียงราย : โครงการ, 2551. - 66 หน้า : ภาพประกอบ. - สิ่งพิมพ์วิชาการ ; ลำดับที่ 2 . - สิ่งพิมพ์วิชาการ (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง) ; ลำดับที่ 2. .

9789749766255


อินโดจีน -- ประวัติศาสตร์.
อินโดจีน -- อารยธรรม.
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง -- ประวัติศาสตร์.
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง -- อารยธรรม.

DS537 / .ว63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544