ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

น้ำมันแพงเข้ากระเป๋าใคร? เสวนาประชาชน / [วีดิทัศน์] : ผู้ร่วมเสวนา ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, โสภณ สุภาพงษ์, ชีวินทร์ ฉายาชวลิต ; ผู้ดำเนินการเสวนา วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ ; โดย เครือข่ายจุฬาฯ เชิดชูคุณธรรม นำประชาธิปไตย, คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันสหสวรรษ. - [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2549. - 2 ซีดี-รอม ใน 1 ตลับ : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว.

วันที่ 25 เมษายน 2549 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


การทุจริตทางการเมือง -- ไทย.
การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย.


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2549-?

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544