จิรนิติ หะวานนท์.

คำอธิบายกฎหมายปกครอง : ภาคทั่วไป / จิรนิติ หะวานนท์. - พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2551. - 128 หน้า.

พิมพ์ครั้งที่ 3 ใช้ชื่อเรื่อง: คำอธิบายวิชากฎหมายปกครอง : ภาคทั่วไป. 2550.

9789748042602


กฎหมายปกครอง -- ไทย.

KPT2720 / .จ64 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544