ปาริชาต สถาปิตานนท์.

การสื่อสารประเด็นสาธารณะและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย / ปาริชาต สถาปิตานนท์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. - 275 หน้า : ภาพประกอบ.

9789740323396


การสื่อสาร -- แง่สังคม -- ไทย.
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- ไทย.

P95.54 / .ป64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544