มานิตย์ จุมปา.

คำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยหลักทั่วไป / มานิตย์ จุมปา. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. - 338 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุง ชื่อเรื่อง: คำอธิบายกฎหมายปกครอง. เล่ม 1, ว่าด้วยหลักทั่วไป.

9789740323662


กฎหมายปกครอง -- ไทย.

KPT2720 / .ม6354 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544