สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistics for social science research) โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, ธวัชชัย อาทรธุระสุข และ พิสิฐ ศุกรียพงศ์. - [แก้ไขและเพิ่มเติม] - กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2523. - 182 หน้า. กราฟ. ตาราง.


สถิติ.

HA33 / .ส7 2523

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544