สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistics for social Science research) โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, ธวัชชัย อาทรธุระสุข และ พิสิฐ ศุกรียพงศ์. - ม.ป.ท., ม.ป.พ., 2521. - 152 หน้า. ตาราง.


สถิติ.

HA33 / .ส7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544