ศรี วรกุลสวัสดิ์.

คู่มือสถิติเศรษฐศาสตร์. - กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2522. - 230 หน้า. ตาราง.


สถิติ -- คำถามและแบบฝึกหัด.
เศรษฐศาสตร์ -- ระเบียบวิธีทางสถิติ.
เศรษฐศาสตร์ -- ระเบียบวิธีทางสถิติ -- ข้อสอบและเฉลย.

HA33 / .ศ4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544