วิเชียร เกตุสิงห์.

สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัย. - กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2526. - 187 หน้า. ภาพประกอบ. ตาราง.


สถิติ.
วิจัย.

HA33 / .ว6 2526

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544