บุญเสริม วีสกุล.

สถิติตอนที่ 2 ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น. - กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2520. - 161 หน้า. ภาพประกอบ.


สถิติ.

HA33 / .บ7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544